เรียนรู้สังคมศึกษา แบบ Kruton

Kruton@pcc_cr

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ใบงานสงครามโลกครั้งที่ 1

Tag Cloud